ثبت نام کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان - آبان ماه 1397

نتایج تأیید یا عدم تأیید کاندیدای ثبت نام شده از طریق پیامک به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید.


لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید