ثبت نام کاندیدای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان - بهمن ماه 1398

نتایج تأیید یا عدم تأیید کاندیدای ثبت نام شده از طریق پیامک به اطلاع ثبت نام کنندگان خواهد رسید.


لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید