وبینار فروش شکست ھا کارگروہ ایرانیان

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ، ۲۰:۰۰تا ۲۲:۰۰ در تهران, ایران

2023-01-31 2023-01-31 Asia/Tehran وبینار فروش شکست ھا کارگروہ ایرانیان ایونت باکس :) تهران, ایران کارگروہ تخصصی ایرانیان irannian.ir hello@eventbox.ir

درباره

وبینار بزرگ فروش شکست ھا کارگروہ تخصصی رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان : irannian.ir

وبینار فروش شکست ھا فرصتے بے تکرار؛ 1-پذیرش شکست ھا 2-شاگردے در دانشگاہ شکست ھا 3-اجرائے ساختن آموختہ ھا 4-فروش شکست ھا

پیشنہادے براے ھمگان

99٪ موفقیت از شکست تشکیل شدہ است

ھدیہ ویژہ شرکت کنندگان: ارسال پستے رایگان لوح فشردہ تھییہ شدہ از وبینار بہ ھمراہ سررسید اختصاصے 1402ایرانیان

ارائہ شدہ از مشاورین کسب و کار و مربیان رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان

شرکت کنید

$649000

وبینار کارت ایرانیان

  • تاریخ پایان فروش: 2023/01/30
  • بین 1 & 10 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

کارگروہ تخصصی ایرانیان irannian.ir

کارگروہ تخصصی ارائہ خدمات رشد و توسعہ فردی و کسب و کارھا ایرانیان

ایـــرانیان : کار جھانے اندیشہ ایرانے ایدئولوژے اقتصاد مقاومتے ہم راستا با سیاست ھاے رونق تولید

تماس با برگزار کننده