شعار گردشگری برای ایران

#SALAMIRAN

بیایید با همفکری هم، شعاری گردشگری برای ایران، بسازیم.
با چه جمله ای می توانیم به مهمانمان خوشآمد گوییم؟
بسیاری از شهرها و کشورهای جهان، با انتخاب یک شعار پر معنی و زیبا، میهن خود را به دیگر مردم جهان و به خصوص توریست ها معرفی می نمایند. پیشنهاد شما چیست؟

نمونه ها


ترکیه هند مالزی

نمونه های بیشتر