با ما همکار شوید

شما می توانید تمایل خود را برای پیوستن به تیم ایونت باکس از طریق پر کردن این فرم اعلام نمایید. از افرادی که این مرحله را پشت سر بگذارند برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.


لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید