درخواست فعال شدن حذف و اضافه (خارج از مهلت مقرر) دانشگاه پیام نور مرکز کاشان - نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97

پس از گذشت 48 ساعت کاری از درخواست، می توانید نسبت به حذف و اضافه / انتخاب واحد خود اقدام نمایید.


شماره ی دانشجویی خود را بصورت صحیح ، وارد نمایید.

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید